1 مقدماتی1

(3ترم)

نریمان جلد1
ناظم پور
2 مقدماتی2

(3ترم)

نریمان جلد1
ناظم پور
خوانساری
تاروترانه 
3 متوسطه

(4ترم)

نریمان جلد2
خوانساری جلد2
بشیرجلد1
20قطعه بهروزی نیا 
4 پیشرفته

(4ترم)

ردیف نریمان
بشیرجلد2
تمرینات انگشت گذاری پوزیسیون
یوردان توکجان