1 مقدماتی

(4ترم)

 

صداسازی
تربیت شنوایی
وزن خوانی

 

2 متوسطه

(2ترم)

 

تلفیق شعروموسیقی
تصنیف وترانه خوانی
صداسازی
تربیت شنوایی

 

3 پیشرفته
(هردستگاه 3 ترم و هرمکتب 2 ترم)
 

دستگاه :
شور ( بیات ترک / ابوعطا / افشاری / دشتی )
همایون ( اصفهان )
سه گاه
چهارگاه
نوا
ماهور
راست پنجگاه

مکتب :
دوامی
اشترخوانساری(گلپا)
قوامی
کریمی
طاهرزاده(َشجریان)
اصفهان(ایرج)
همخوانی باهمنوازان(کنسرت):
آوازگروهی
اجرای صحنه وآداب صحنه