1 مقدماتی

(3ترم)

استادسعیدی جلد1
تاروترانه
2 متوسطه1

(3ترم)

استادسعیدی جلد1
تاروترانه
جان مریم 
3 متوسطه2

(3ترم)

استادسعیدی جلد2
یادخانم خواجه
4 پیشرفته

(8ترم)

استادسعیدی جلد3
یادخانم خواجه جلد2
شیوه ردیف نوازی به روایت
میرزاعبدالله+طلایی+خانمآقارض