1 مقدماتی1

(2ترم)

پاکنژادجلد1
کتاب کودک
2 متوسط1

(4ترم)

پاکنژادجلد2
معرفی سبک های مختلف
شیوه کارباسازدهنی مختلف
دیاتونیک وکروماتیک 
3 متوسط2

(4ترم)

پیکنژاد جلد3
سازدهنی هارپ
جزنوازی
4  

پیشرفته

 

سبک جز بلوز کانتری راک