1 مقدماتی1

( چهارترم)

گیتارکلاسیک (جیسون ولدرون(
گیتارکلاسیک (دانشمندجلد1(
2 مقدماتی2

( دوترم)

گیتارکلاسیک
(دانشمندجلد2(
3 متوسطه1

(سه ترم)

گام نوازی (امیرجاویدان(
هنرترمولو
120تکنیک دست راست
50قطعه گیتارکلاسیک
50قطعه ساده گیتارکلاسیک 
4 متوسطه2

(پنج ترم)

گام نوازی (امیرجاویدان(
هنرترمولو
120تکنیک دست راست
50قطعه گیتارکلاسیک
50قطعه ساده گیتارکلاسیک 
5 پیشرفته1

(چهارترم)

دانشمندجلد3
دانشمندجلد4
دانشمند جلد5
دانشمند جلد6
گام نوازی امیرجاویدان 
6 پیشرفته2

(چهارترم)

42قطعه خوان مارتین
دستگاه های فلامنکو
رپرتوارکلاسیک
7 پیشرفته3

(دوترم)

رپرتوارکلاسیک
پاکوپنیا
8

پیشرفته 4

(دوترم)

رپرتوارکلاسیک
گیتار با شکوه
9

پیشرفته 5

(دوترم)

رپرتوارکلاسیک
سابیکاس